Zabezpieczenie przeciwko Getin Noble Bank

Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24 maja 2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

W sprawach przeciwko Getin Noble Bank z uwagi na jego restrukturyzację sądy odmawiały udzielenia zabezpieczeń powołując się na przepis art. 135 Ustawy o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, w myśl których nie można udzielać zabezpieczeń wobec podmiotu w restrukturyzacji.

Jednak w niniejszej sprawie udało się wykazać, że powodowie posiadają interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia oraz że przepisy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym stoją w sprzeczności z prawem unijnym i uniemożliwiają udzielenie efektywnej ochrony konsumentowi, zwłaszcza, że jak w niniejszej sprawie powodowie uiścili już na rzecz banku płatności w wysokości przewyższającej kwotę wypłaconego im kapitału przez bank. Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku nieważności umowy to bank jest już dłużnikiem powodów, co oznacza że istnieje duże ryzyko, że w przypadku upadłości tego banku powodowie nie otrzymają od banku swojej wierzytelności.

Polub:
Udostępnij