Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – wkrótce wyrok TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej w sprawie C-520/21 ma zostać ogłoszony w dniu 15 czerwca o godz. 9.30.

Warto przypomnieć, że w lutym br. opinię w tej sprawie przedstawił rzecznik generalny TSUE. Według zaproponowanego przez niego rozstrzygnięcia po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na zawarte w niej nieuczciwe warunki, banki nie mogą dochodzić względem konsumentów roszczeń wykraczających poza zwrot kwoty przekazanego kapitału i odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Opinia nie ma charakteru wiążącego, jednak wyroki TSUE w ok. 90% spraw pokrywają się z zaproponowanym kierunkiem rozstrzygnięcia przez rzecznika.

Rzecznik w opinii podkreślał, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Dodatkowo bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.

Polub:
Udostępnij