Wygrana p-ko Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 listopada 2023 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu na rzecz Powodów 984 289,50 zł  i 157 574,44 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty oraz ustalił, że pozwany bank ponosi koszty procesu w całości, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie o ustalenie w sentencji wyroku nieistnienia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy, najpewniej dlatego, że Powodowie w toku procesu dokonali całkowitej spłaty kredytu, więc uwzględnienie roszczenie o zapłatę realizuje całkowicie ich interes prawny.

Zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank nie został uwzględniony.

Sprawa dotyczyła niszowej umowy oferowanej przez bank Raiffeisen bowiem umowy kredytu denominowanego dla klientów Raiffeisen Club.

Bank w toku sprawy próbował bronić się między innymi argumentem, że umowa kredytu została przez kredytobiorców przedterminowo spłacona, co w jego ocenie uniemożliwia to uwzględnienie powództwa bowiem zgodnie z twierdzeniem banku przepisy art. 3851 k.c. i nast. dotyczą wyłącznie obowiązujących umów. Oczywiście powyższe twierdzenie banku było chybione, co trafnie zauważył Sąd zasądzając całość dochodzonych kwot łącznie z odsetkami ustawowymi od daty wezwania do zapłaty.

r.pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij
20 listopada 2023