Umowa z PKO BP nieważna

W dniu 19 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny sygn. IV C 936/22 ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie oraz zasądził całość dochodzonych pozwem kwot tj. 265.465,51 zł oraz 11.601,89 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 maja 2020 r. do dnia zapłaty.

Pozwany Bank wobec przegranej został obarczony obowiązkiem zwrotu kosztów procesu w wysokości 11.934 zł.

Procedowanie sprawy w I Instancji trwało niemalże 3 lata.

W toku procesu kredytobiorcom zostało udzielone zabezpieczenie polegające na zawieszeniu obowiązku płatności rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Bank składał zażalenie na powyższe zabezpieczenie, jednak zostało ono oddalone.

r.pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij