Prawomocny wyrok p-ko Millennium (umowa d. Euro Banku)

Z satysfakcją informuję, że w dniu 20 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie V ACa 1831/22 wydał prawomocny wyrok, którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego z umowy kredytu zawartej pomiędzy Euro Bank S.A a stroną powodową oraz zasądzenia od Banku Millennium na rzecz strony powodowej kwoty 323.144,098 zł oraz jednocześnie uznał, że wyrok Sądu I Instancji należało skorygować – zgodnie z apelacją strony powodowej – jedynie w zakresie roszczenia odsetkowego, bowiem Sąd Okręgowy niesłusznie uszczuplił roszczenie odsetkowe zasądzając odsetki od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy. Sad Apelacyjny trafnie  wskazał, że uzależnianie terminu wymagalności roszczenia od pouczenia jest chybione bowiem nie jest ono przesłanką wymagalności. W konsekwencji zmiany wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w powyższym zakresie na rzecz strony powodowej zasądzono odsetki od 21 maja 2021 r. tj. od upływu 7 dni od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu w przedmiotowej sprawie do dnia zapłaty. Tu warto wskazać, że na dzień wydania prawomocnego wyroku kwota zasądzonych odsetek za opóźnienie należnych stronie powodowej wynosi 90.525,06 zł. Poza oczywistym oddaleniem apelacji pozwanego w całości, Sąd Apelacyjny w Warszawie słusznie nie uwzględnił również zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez Pozwanego w toku postępowania apelacyjnego.

r.pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij