Prawomocne wstrzymanie obowiązku spłat rat kredytu hipotecznego p-ko mBank

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII Cz 706/23) oddalił zażalenie mBanku na Postanowienie z 29 listopada 2022 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Powyższe oznacza, że kredytobiorca do czasu prawomocnego zakończenia sporu sądowego zwolniony jest z płacenia rat kredytu. Jest to zasadne i pożądane z uwagi na fakt, że wysoce prawdopodobnym jest, że umowa kredytu w wyniku orzeczenia sądowego okaże się nieważna, a jednocześnie suma dotychczasowych płatności kredytobiorcy na rzecz banku jest wyższa niż kwota wypłaconego przez bank kapitału. Mając na uwadze powyższe nie jest zasadnym generowanie skali przyszłych rozliczeń stron oraz obciążanie kredytobiorcy nieuzasadnionymi płatnościami w perspektywie kilku lat procesu.

Polub:
Udostępnij