PRAWOMOCNA WYGRANA Umowa d. BZ WBK o kredyt dewizowy nieważna

Z wielką satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Dorota Markiewicz) wyrokiem z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. I ACa 1300/22 przeciwko Santander Bank Polska, na skutek apelacji banku od korzystnego w całości dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) z dnia stycznia 2022 r. ustalającego nieistnienie stosunku zobowiązaniowego z umowy kredytu i zasądzającego dochodzone pozwem należności w wysokości 339.153,03 zł i 103.088,77 CHF

zmienił wyrok jedynie w ten sposób, że uwzględnił podniesiony w apelacji zarzut zatrzymania i uszczuplił roszczenie odsetkowe zasądzając je dwutorowo tj. od dnia, w którym bank najpóźniej powziął wiedzę co do braku zgody Powodów na sanowanie umowy, do dnia w którym Powodowie najpóźniej powzięli informację o podniesionym zarzucie zatrzymania przyjmując, że był to dzień sporządzenia odpowiedzi na apelację.

W pozostałym zakresie apelacja banku została ODDALONA oraz zasądzono koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym w wysokości 8.100 zł.

Wyrok jest tym bardziej satysfakcjonujący, że umowy kredytu d. BZW BK uważane są za jedne z trudniejszych do podważenia. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko strony powodowej, że umowa kredytu nie może być kwalifikowana jako kredyt walutowy oraz że kwestionowane postanowienia umowy stanowią niedozwolone postanowienia umowne, a bankowi nie udało się wykazać by zgodnie z jego twierdzeniami kurs przeliczeniowy stanowił przedmiot indywidualnych negocjacji.

Wyrok jest prawomocny.

Polub:
Udostępnij