Kolejna prawomocna wygrana Klienta p-ko mBank

Wyrokiem z dnia 4 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy utrzymał wyrok Sądu I Instancji ustalający nieważność (trwałą bezskuteczność) umowy kredytu oraz zasądzający dochodzoną pozwem kwotę 13 414,88 zł.

Odsetki zasądzono od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.

Wskazania wymaga, że Klienci dokonali potrącenia przed wystąpieniem z powództwem, stąd pozwem domagali się zasądzenia jedynie różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez bank, a sumą ich płatności na rzecz banku na moment składania pozwu.
Z uwagi na powyższe bankowi w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

r. pr. Klaudia Chróścik

Polub:
Udostępnij
02 listopada 2023